Condicions generals d'ús


1. Introducció
Les presents condicions generals d’ús regulen els terminis i condicions d’accés i ús de la tenda on-line d’ACV Edicions, AFERS DE COMUNICACIÓ VISUAL, S.A., amb domicili social al Carrer Diputació, 238-244, 08007 Barcelona. Amb NIF: A-58295858, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Volum 8112, llibre 1369, secció 2, foli 121, fulla H-93348.

El client de la tenda haurà de llegir i acceptar aquestes condicions per poder utilitzar tots els serveis i la informació que s’hi facilita. En tot cas, el client declara que és major d’edat, té plena capacitat per obrar, sap llegir i entén perfectament totes les clàusules que s’inclouen en aquestes condicions generals d’ús. En el supòsit de ser menor d’edat, no pot utilitzar la tenda sense previ consentiment dels seus pares o tutors. El simple accés i/o utilització de la tenda, de tots o part dels continguts i/o serveis, implica la plena acceptació de les presents condicions d’ús. La posada a disposició i l’ús de la tenda s’entén sotmesa a l’estricte compliment dels termes recollits en les presents condicions generals d’ús de la tenda on-line d’ACV.

2. Propietat intel•lectual i industrial

Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, fotografies, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel•lectual o industrial, que sigui accesible des de la tenda on-line d’ACV correspon exclusivament a AFERS DE COMUNICACIÓ VISUAL, S.A., i queden expressament reservats tots els drets sobre els mateixos. Queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública y transformació, total o parcial, sense l’autorizació d’AFERS DE COMUNICACIÓ VISUAL, S.A. En qualsevol cas, la tenda on-line d’ACV es reserva tots els drets sobre els continguts, informació, dades i serveis que ostenti sobre els mateixos. La tenda on-line d’ACV no concedeix cap llicència o autorizació d’ús al client sobre els seus continguts, dades o serveis, diferent de la que expressament es detalla en les presents condicions generals d’ús.

3. Disponibilitat de la informació, serveis i productes de la tenda on-line d’ACV

La tenda on-line d’ACV no garanteix la disponibilitat continua i permanent dels serveis i productes, quedant d’aquesta manera exonerada de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat dels serveis i productes. La tenda on-line d’ACV no serà responsable en cas d’interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat. Tampoc no respondrà pels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips emprats per la tenda on-line d’ACV però fabricats o facilitats per tercers. La tenda on-line d’ACV podrà, a la seva discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment, i sense necessitat de previ avís, l’accés a la informació i als serveis a aquells clients que incompleixin les normes presents.

El client haurà de respectar en tot moment els termes i les condicions establertes en les presents condiciones generals d’ús de la tenda on-line d’ACV. De manera expressa, el client manifesta que utilizarà la tenda on-line d’ACV de manera diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incomplimient de les normes. El client de la tenda on-line d’ACV es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol•licitades en els formularis de registre d’usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats en tot moment.

4. Informació i dades

La tenda on-line d’ACV es reserva el dret a modificar els continguts, productes o serveis comercialitzats des de la pàgina web, així com les ofertes comercials presentades, en qualsevol moment. La tenda on-line d’ACV fa tots els esforços possibles per oferir la informació continguda al web de manera veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que es produís un error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de la tenda on-line d’ACV, es procediria immediatament a la seva correcció.

5. Condicions d’ús

Les presents condicions generals d’ús de la tenda on-line d’ACV regulen l’accés i la utilització de la tenda on-line d’ACV, incloent els continguts i els serveis posats a disposició dels clients en i/o a través de la tenda on-line d’ACV, per la tenda on-line d’ACV, pels seus clients o per qualsevulla tercers. No obstant, l’accés i la utilizació de certs continguts i/o serveis pot trobar-se sotmesa a determinades condicions específiques.

6. Modificacions
La tenda on-line d’ACV es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les seves condicions generals d’ús. En tot cas, es recomana que es consultin periòdicament les presents condiciones generales d’ús. Tots els productes estan subjectes a possibles modificacions sense previ avís. Els preus exposats a la tenda on-line d’ACV podran ser revisats i modificats en qualsevol moment.


7. Preus
Tots els preus inclouen l’IVA i exclouen les despeses d’enviament. Les despeses d’enviament estan calculades en base al pes del producte sol•licitat per a qualsevol comanda amb destí a la Península, Balears, Canàries, Andorra, Ceuta o Melilla, i seran visibles abans que finalitzi el procés de realització de la comanda. Si l’enviament és internacional, consultin’s per a més informació sobre els costos addicionals.

8. Legislació i jurisdicció aplicables
Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients que es derivin de la prestació dels serveis continguts al nostre web, estan sotmeses a la legislació i a la jurisdicció espanyoles.


Els usuaris del nostre web són conscients de tots els punts exposats anteriorment i els accepten voluntàriament.

Els agrairem que ens facin arribar els seus comentaris o suggerències per email a shop@acvglobal.com.